ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของตำรวจ การเข้าต่อสู้หรือระงับเหตุอันเกิดขึ้นในระยะประชิด เช่น ในห้องเล็กๆ จะต้องถูกวางแผนและปฏิบัติอย่างรัดกุมและระมัดระวัง เจ้าหน้าที่หรือชุดปฏิบัติการที่จะต้องเข้าทำการปฏิบัติในภารกิจนั้นๆ จะต้องได้รับการฝึก ทดสอบ ซักซ้อม จนทุกชุดสามารถปฏิบัติหน้าที่ประสานสอดคล้องกันได้ด้วยดี สมาชิกในทีมจะต้องเข้าใจในหลักพื้นฐานและในส่วนของการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ หลักพื้นฐานนั้นได้แก่ การปฏิบัติอย่างฉับพลัน ผสมกับความเร็วและความรุนแรง
 
            ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นหน่วยฝึกอบรมทั้งจากบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ และทั้งจากบุคคลภายในที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจฝ่ายใด ทั้งสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ตลอดถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยุทธวิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน จุดแข็งด้านการฝึกของหน่วยฝึกแห่งนี้ จึงได้กำหนดให้การฝึกเทคนิคและยุทธวิธีการปฏิบัติการตอบโต้แบบฉับพลัน (จู่โจม) (หรือ "CQB" Close Quarter Battle: หลักปฏิยัติในการเข้าอาคาร เป็นอัตลักษณ์ของหน่วย โดยได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยครูฝึกมีประสบการณ์ด้านการฝึกและผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งบุคลากรของหน่วยเข้ามาหาความรู้ ฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
           การปฏิบัติอย่างเฉียบพลัน เป็นกุญแจหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจ ชุดปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติการอย่างเฉียบพลัน ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาที ด้วยการเบี่ยงเบนความสนใจ (Deceive) ทำให้ไขว้เขว (Distract) หรือสร้างความตกใจผู้ร้าย (Startling) หมายรวมไปถึงการใช้ระเบิดแสง (Stun grenade / Flash Bang) ด้วย แต่ในกรณีนี้จะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ร้ายที่ไม่ได้มีการระมัดระวังตัว หรือถูกฝึกมาในระดับที่ไม่สูงนัก แต่ถ้าผู้ร้ายถูกฝึกมาเป็นอย่างดี ขั้นตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
 
   
           ความเร็ว มีผลให้ทีมบุกสามารถเข้ายึด/เคลียร์พื้นที่ภายในห้องได้โดยปลอดภัย ใน CQB การใช้ความเร็วไม่ได้หมายความว่าจะต้องเคลื่อนที่เร็วมากจนสูญเสียการระมัดระวัง แต่หมายความว่า ให้ระวังแล้วไปอย่างรวดเร็ว
           ความรุนแรง คือการปฏิบัติต่อผู้ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจด้วยการทำการยิงด้วยอำนาจของอาวุธที่มี เพื่อทำให้ผู้ร้ายนั้นเหลือโอกาสน้อยที่สุดที่จะสร้างอันตรายกับสมาชิกของทีมบุก
หลักเบื้องต้นทั้งสามต่างมีความสำคัญและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น ความรุนแรงและความเร็ว จะส่งผลให้การปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ผู้ร้ายเกิดความชะงักงัน
 
 
 
   
 
ข้อปฏิบัติมูลฐานของ CQB
1. เคลื่อนที่เข้าสู่จุดประสานการปฏิบัติ , จุดนัดหมาย ให้เงียบที่สุด สัมภาระเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
2. เข้าถึงจุดนัดหมายของแต่ละชุดโดยไม่ถูกผู้ร้ายตรวจพบ และรอสัญญาณการปฏิบัติ
3. เมื่อได้รับสัญญาณให้ดำเนินการปฏิบัติ บุกเข้าเคลียร์พื้นที่และประจำจุดของตนเองอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกชุดยิงสามารถทำการยิงได้โดยไม่เกิดการกีดขวางแนวการยิงกันเอง
4. จัดการ จับกุมผู้ร้ายด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ และลดโอกาสความการตอบโต้ให้ได้มากที่สุด
5. ควบคุมสถานการณ์และบุคคลในพื้นที่ให้ได้โดยฉับพลัน
6. ตรวจสอบผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในส่วนทีมบุก รายงานผลการปฏิบัติ แล้วทำการตรวจสอบผู้ร้ายในที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง
7. ดำเนินการปฐมพยาบาลระดับเบื้องต้น รอคำสั่งปฏิบัติเพิ่มเติม
8. ขนย้ายผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของฝ่ายเรา
9. ทำสัญลักษณ์การเคลียร์พื้นที่
10. จัดสนธิกำลังใหม่โดยเร่งด่วนเพื่อเตรียมการปฏิบัติการรุก รับ หรือ ร่นถอย ต่อไป
 
   
           ในภาวะการณ์ cqb ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย อย่างการยิงสังหารผู้ร้ายช้าไป ตัดสินใจเร็วไปในการเหนี่ยวไกและโดนตัวประกัน ความแม่นยำในการยิงที่คลาดเคลื่อน ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการสัมฤทธิผลของภารกิจทั้งสิ้น การจับถืออาวุธ+ท่าทางการยิง+วิธีการเล็ง+ พื้นที่กระสุนกระทบเป้า และ วิธีการยิง เหล่านี้ล้วนต้องถูกฝึกเพื่อให้ได้การยิงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
 
         
 
 
         
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423