ตามที่ สกพ. ได้การกำหนดวันเลือกตำแหน่งและแนวทางการการแต่งตั้ง นสต.ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 จัดให้มีการเลือกตำแหน่งของ นสต. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นั้น และเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2558 ศฝร.ภ.8 ได้ดำเนินการให้ นสต.ทั้งในส่วนของ ภ.8 และ ภ.9 จำนวนทั้งสิ้น 249 นาย ซึ่งรับการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2557 และสำเร็จการฝึกอบรมในวันที่ 31 พ.ค.2558 เข้าเลือกตำแแหน่งตามลำดับที่สอบได้ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ภ.8 และ ภ.9 โดยมีผู้บังคับบัญชาของ ศฝร.ภ.8 และผู้แทนของ ภ.จว.ต่าง ๆ ในสังกัด ภ.8 และ ภ.9 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8