ประมวลภาพ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 นำข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายในสังักด ศฝร.ภ.8 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมในพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับด้วย
       และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย